Περιλαμβάνονται περιστατικά όπως κατάγματα φατνιακής απόφυσης και συρραφή θλαστικών τραυμάτων προσώπου.