Αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων (φλεγμονές – αποστήματα – οστεομυελίτιδες)

 

Απαιτείται έγκαιρη χορήγηση  της κατάλληλης για κάθε περίπτωση αντιμικροβιακής αγωγής (αντιβίωση) και παροχέτευση του αποστήματος, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του αιτίου (όπως εξαγωγή οδόντος-ριζών, αφαίρεση νεκρωτικού ιστού ή κύστεως). Τα περιστατικά αυτά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και συχνής παρακολούθησης.