Όπως είναι η μασητηριακή δυσλειτουργία-πόνος και τα υπεξαρθρήματα ή εξαρθρήματα της άρθρωσης.